Vedtægter

Vedtægter og husorden for Ejerforeningen Åparken

1. Navn


Foreningens navn er "Ejerforeningen Åparken 2-15 & 1-23, 8300 Odder".


2. Hjemsted


2.1 Foreningens hjemsted er Odder Kommune


2.2 Ejerforeningens værneting er Retten i Horsens for alle tvistigheder i ejerlejligheds-anliggender, såvel mellem ejerlejlighedsejerne indbyrdes som mellem ejerforeningen og ejer-lejlighedsejerne. Ejerforeningen ved dennes formand er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i ejer-foreningens anliggender.


3. Formål


3.1 Foreningens formål er at administrere lej-ligheder i matr. nr. 26 cm, 26 am og 26 cn, beliggende Åparken 2-16 & 1-23, Odder, og at varetage medlemmernes fælles anliggende, rettigheder og forpligtelser.


3.2 Foreningen er således blandt andet beret-tiget og forpligtet til i overensstemmelse med ærværende vedtægter at opkræve fællesbi-drag, at betale fællesudgifter, at tegne sæd-vanlige forsikringer, at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af bygninger, faste tekniske installationer, herunder vand, varme og el i det omfang sådanne foranstalt-ninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet samt at sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen.


4. Medlemskreds


4.1 Som medlemmer anses ejerne af lejligheder i matr. nr. 26 cm, 26 am og 26 cn, beliggende Åparken 2-16 & 1-23, Odder.


4.2 Medlemskabet er pligtmæssigt og ind-træder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning, dog tidligst på over-tagelsesdagen. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når ejerforeningen har modtaget underretning om ejerskiftet. Medde-lelse om ejerskift skal tilstilles ejerforeningen.


4.3 Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden. Den tidligere ejers forpligtelser over for foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende rets-anmærknnger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt.


4.4 Den til enhver tid værende ejer af en ejer-lejlighed under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen.


5. Ejerens rådighed


5.1 Ejerlejlighederne, omfattet af foreningen, kan ikke yderligere opdeles i lejligheder.


5.2 Udlejning af enkelte værelser i en ejer-lejlighed må ikke ske i et sådant omfang, at der bor flere personer i ejerlejligheden, end der er værelser i denne.


5.3 I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har ejerforeningen over for lejeren samme beføjelse med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden. Ejerforeningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren.


5.4 Den pågældende lejer skal gøres opmærk-som på denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal fremsendes i kopi til bestyrelsen.


6. Husorden


Samtlige ejerlejlighedsejere og brugere af ejerlejligheder er forpligtet til at underkaste sig den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden.


7. Hæftelsesforhold


7.1 Medlemmerne hæfter subsidiært, person-ligt og solidarisk for foreningens forpligtelser over for tredjemand.


7.2 Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for ejerforeningen i forhold til ejerlej-lighedens fordelingstal, jf. ejerlejlighedsfor-tegnelse.


8. Generalforsamling


8.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.


8.2 Foreningens generalforsamling afholdes i Odder Kommune.


8.3 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Undtaget herfra er bestyrelsens beslutninger i overens-stemmelse med pkt. 15.7 og 18.


8.4 Ejerforeningens ordinære generalforsam-ling afholdes hvert år så vidt muligt inden udgangen af marts måned.


8.5 Over det på generalforsamlingen passerede udarejdes et referat, som underskrives af dirigenten for bestyrelsen. En kopi heraf undsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsmalingen.


9. Indkaldelse til generalforsamling


9.1 Indkaldelse af medlemmer til ejerforenin-gens ordinære generalforsamling udsendes, så vidt dette er muligt, elektronisk med et varsel på 8 dage.


9.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.


9.3 Med indkaldelsen skal følge dagsorden. Forslag som bestyrelsen stiller, årsregnskab og budget skal udsendes sammen med ind-kaldelsen eller senest 8 dage før general-forsamlingen.


9.4 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Be-gæringen om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15/2 inden ge-neralforsamlingen. Bestyrelsen skal, såfremt forslaget er indgivet inden indkaldelsen til generalforsamlignen, medsende forslaget i indkaldelsen. Såfremt indkaldelse er sket, skal forslaget eftersendes.


10. Ekstraordinær generalforsamling


10.1 Ekstraordinær generalforsamling afhol-des, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et givet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal lejligheder, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når et medlem i medfør af disse vedtægter kræver en bestyrelsesbeslutning indbragt for generalforsamlingen, eller såfremt der ikke findes suppleanter til en ledig bestyrelsespost.


10.2 Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller af administrator med et varsel på mindst 2 uger.


10.3 Med indkaldelsen skal medfølge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. Ændrings-forslag kan stilles på en ekstraordinær generalforsamling.


11. Dagsorden for den ordinære general-forsamling


11.1 Dagsorden for den ordinære general-forsamling skal omfatte følgende punkter:


1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for det senest forløbne år.

3. Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor til godkendelse

4. Bestyrelsens forelæggelse af budget og vedligeholdelsesplan til godkendelse

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Valg af administrator

9. Behandling af indkomne forslag

10. Eventuelt


12. Valg af dirigent


Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlings-måde, stemmeafgivning og dennes resultat.


13. Referat


13.1 Referenten forestår udarbejdelse af referat af forhandlingerne på generalforsam-lingen.


13.2 Referatet underskrives af dirigenten og udsendes senest 4 uger efter generalforsam-lingens afholdelse.


14. Stemmeret


14.1 Samtlige ejerforeningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Hver ejerlejlighed repræsenteret én stemme.


14.2 Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller samlever. Stemmeretten kan ligeledes udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt til.


14.3 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed.


14.4 Til beslutninger om ændringer af denne vedtægt, om væsentlige forandringer eller ændringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at mindst 2/3 af de stemme-berettigede stemmer for forslaget.


14.5 Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter ovenstående regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmebe-rettigede, skal der med mindst 2 ugers skriftlig varsel indkaldes til ny generalforsam-ling, der skal afholdes senest 8 uger efter den første generalforsamling, og på denne nye generalforsamling kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.


15. Bestyrelse


15.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlin-gen og består af mindst 3 og højest 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år, således at 3 medlemmer af bestyrelsen afgår i lige år og 2 medlemmer af bestyrelsen afgår i ulige år. Desuden vælges 1-2 suppleanter. Suppleanter afgår hvert år.


15.2 Genvalg kan finde sted.


15.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand samt sekretær.


15.4. Valgbare er ejerforeningens medlemmer, disses samlevere eller ægtefæller samt lejere af medlemmernes ejerlejligheder, såfremt medlemmet har givet lejeren fuldtmagt hertil.


15.5 Såfremt et medlem sælger den ejerlej-lighed, som er grundlag for valg af et besty-relsesmedlem, eksempelvis som medlem af ejerforeningen, som samlever eller lejer, udtræder bestyrelsesmedlemmet af bestyrel-sen. Et bestyrelsesmedlem, som ikke er med-lem af ejerforeningen, udtræder endvidere af bestyrelsen, såfremt den pågældende fraflyt-ter en ejerlejlighed i ejerforeningen. En sup-pleant indtræder i stedet i bestyrelsen.


15.6 Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.


15.7 Bestyrelsen har pligt til at tegne en be-styrelsesansvarsforsikring.


16. Bestyrelsesmøder


16.1 Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil, dog minimum hvert kvartal, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette.


16.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.


16.3 Beslutningen træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemme-flerhed efter antal. Står stemmerne lige, er formandens, og i dennes fravær, næstforman-dens stemme afgørende.


16.4 Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Referater underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlem-mer, der har deltaget i mødet.


17. Bestyrelsens pligter


17.1 Bestyrelsen har ledelsen af ejerforenin-gens anliggender.


17.2 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsik-ring og eventuel bestyrelsesansvarsforsik-ring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstalt-ninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.


17.3 Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jf. pkt. 23 og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 3. hverdag hver måned. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for ejendommen, jf. pkt. 26 og kan lade udarbejde en husorden med almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen.


18. Administration


18.1 Bestyrelsen kan beslutte, at ejerfore-ningen skal antage en administrator til bi-stand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsam-lingen med tilslutning fra mindst 1/4 af ejer-foreningens medlemmer efter antal pålægge bestyrelsen at antage en administrator. Ad-ministrator må ikke være medlem af ejer-foreningen og må ikke være dennes revisor.


18.2 Antagelse af administrator forudsætter, at der indgåes en skriftlig administrationsaftale vedrørende administrators bistand og fuld-magt til at handle på ejerforeningens vegne vedrørende den daglige drift.


18.3 Administrators honorar for sædvanlig administration af ejendommen indarbejdes i bestyrelsens forslag til budget og afholdes som en fællesudgift.


19. Tegningsret


Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf formanden eller næstformanden skal være den ene.

20. Årsregnskab


20.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


20.2 Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.


21. Revision


21.1 Ejerforeningens årsregnskab gennemgår en udviddet gennemgang af en revisor, der vælges på generalforsamlingen. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen, eller være ejer eller lejer i Ejerforeningen.


21.2 Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.


21.3 Når det begæres af mindst 1/4 af ejer-foreningens medlemmer efter antal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret.


22. Budget og medlemsbidrag


22.1 Fællesudgifter


22.1.1 Bestyrelsen, eller såfremt en admini-strator er valgt, udarbejder hvert år et budget, der viser ejerforeningens forventede udgifter og nødvendige opsparing til vedlige-holdelsesarejder og lignende, og som fore-lægges generalforsamlingen til godkendelse.


22.1.2 Det kan på en generalforsamling ved-tages, at der skal ske henlæggelser (opspa-ring) til forandringer, forbedringer, fornyelser og istandsættelser, og det kan på generalfor-samlingen vedtages, at ejerforeningen optager lån til bestemte formål. Såfremt generalfor-samlingen vedtager, at ejerforeningen skal optage fælleslån, er bestyrelsen bemyndiget til at optage lån til bestemte formål.


22.1.3 Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejer-lejlighederne fastsatte fordelingstal en års-ydelse (det ordinære a conto fællesbidrag), hvis størrelse fastsættes på grundlag af et af generalforsamlingen godkendt driftsbudget.


22.1.4 Den årlige ydelse (det ordinære fæl-lesbidrag) betales forholdsmæssigt måneds-vis forud til ejendommens administrator. I perioden indtil generalforsamlingens godken-delse af indeværende års driftsbudget opkræves fællesbidrag baseret på forrige års driftsbudget.


22.1.5 Et eventuelt driftsoverskud henføres til næste års regnskabsår.


22.2 Forbrugsudgifter


22.2.1 Hver lejlighed indbetaler a conto et af bestyrelsen fastsat beløb til dækning af den pågældende ejerlejligheds andel af udgifterne til vand- og varmeforsyning. Hver ejerlejlig-hedsejer indbetaler a conto et af bestyrelsen fastsat beløb til dækning af den pågældende ejerlejligheds andel af udgifterne. Udgifterne fordeles og afregnes efter måler og efter aflæst forbrug, i det omfang der er opsat indvididuelle forbrugsmålere.


22.2.2 Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til ejerforeningen, er ejerforeningen berettiget til at opkræve et fastsat påkravs-gebyr i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.


23. Indvendig vedligeholdelse


23.1 Den indvendige vedligeholdelse og moder-nisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelte ejerlejlighedsejere.


23.2 Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forstås såvel maling, hvid-ning og tapetsering og anden vedligeholdelse såsom fornyelse, reparataion og vedligeholdelse af vinduer og glas, gulve, træværk, glas, murværk og puds, den ind-vendige side af dørene og vinduer, alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitets-installationer som tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne.


23.3 Såfremt ejerforeningen efter godkendelse på en generalforsamling foranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderni-seringsarejder, hvor det efter ejerforeningens skøn findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidig hermed udføres følgearejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte ejer-lejlighedsejer forpligtet til at lade disse udføre.


23.4 Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejer-lejlighed i stand for ejerlejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i ejerfore-ningens pant.


23.5 Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer m.v.


24. Udvendig vedligeholdelse og renholdelse


24.1 Bestyrelsen forestår udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan, der skal godkendes af generalforsamlingen. Vedligeholdelsesplanen skal omfatte vedligeholdelsesarbejder inden for det igangværende regnskabsår, samt hvilke vedligeholdelsesarbejder, som bestyrelsen fore-slår udført inden for de efterfølgende 3 år.


24.2 Den fælles vedligeholdelse omfatter vedlige-holdelse og opretning af ydermure samt bærende indvendig murværk - bortset fra puds og vægbeklædning - bærende konstruktioner i etageadskillelser, tag, tagrender, trappe-opgange, udvendig behandling af entredøre samt alle fælles anlæg i øvrigt. Rør, faldstammer, aftrækskanaler og andre forsyningsledninger til fælles brug omfattes af den fælles vedligeholdel-se, uanset at disse er ført igennem lejlighederne, dog kun ind til de forgreninger, hvorfra forsyning sker til den enkelte ejerlejlighed.


24.3 Udvendig behandling af vinduer anses som fælles vedligeholdelse.


24.4 Når udvendig maling af ejendommens vinduer finder sted, er ejerlighedsejeren forpligtet til samtidig at foranledige vinduerne malet indvendigt, for så vidt det er påkrævet.


24.5 Udgifter til udskfitning af vinduer og glas, herunder termoruder, i vinduer i fællesareal, afholdes af ejerforeningen. Udgifter til udskift-ning af vinduer og glas, herunder termoruder i vinduer til de enkelte ejerlejligheder, afholdes af ejerlejlighedsejerne hver for sig.


24.6 Uden bestyrelsens samtykke må ejerlej-lighedsejerne ikke foretage ændringer, reparatio-ner eller maling uden for ejerlejlighederne, herunder maling af vinduer, maling af døre mod fællesarealer samt maling af altaner. De enkelte ejerlejlighedsejere må ikke opsætte grill, tv-an-tenner eller paraboler på ejendommens teg, facader og altaner, med mindre bestyrelsen har samtykket heri. Endvidere må opsætning af skilte, reklamer, markiser mv. ikke finde sted uden bestyrelsens samtykke.


24.7 Bestyrelsen kan ansætte en vicevært til varetagelse af let renholdelse og mindre vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver af fællesarealerne. I forbindelse med ansættelsen skal viceværten have et CVR. nr.


25. Facader og bygningsmæssige ændringer


25.1 Murede, malede flader må ikke bearbejdes eller ændres, herunder påføres anden farve eller struktur.


25.2 Malede og behandlede overflader må kun vedligeholdes og nybehandles i henhold til gældende metoder og farvekoder godkendt af foreningen.


25.3 Det påhviler medlemmet at indhente nød-vendige tilladelser fra offentlige myndigheder i forbindelse med udførelse af byggearbejder eller lignende (herunder isætning af vinduer for tildækning af altan) i eller i forbindelse med reno-vering af den enkelte ejerlejlighed. Ved nedtag-ning af skillerum, opsætning af køkken og bad samt tildækning af altan kontaktes varmemester eller administrator. Kopi af ansøgninger om tilladelse og meddelte tilladelser samt tegninger skal fremsendes til bestyrelsen.


26. Fælles nyinstallationer, fællesanlæg og moderniseringer


26.1 Enhver ejerlejlighedsejer er forpligtet til at betale en forholdsmæssig andel af anlægs- og driftsudgifterne til nyinstallationer, fællesanlæg og moderniseringer, for så vidt et flertal af ejerlejlighedsejere efter fordelingstal ved en generalforsamling har vedtagt sådanne anlægs gennemførelse. Ejerlejlighedsejeren er tillige forpligtet til at lade sig tilslutte nævnte nyinstal-lationer, fællesanlæg og moderniseringer, såfremt tilslutning er påkrævet.


26.2 Enhver ejerlejlighedsejer er forpligtet til at medvirke til og betale en forholdsmæssig andel af større anlægs- og driftsudgifter ved ændringer af fællesanlæg, moderniseringer og nyinstalla-tioner, som vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af de stemmeberettigede både efter antal og fordelingstal. Simple stemmeflertal finder anvendelse ved beslutning om nødvendige reparationer, vedligeholdelse eller udskiftning af eksisterende indretning og installationer.


26.3 Udgiftsfordelingen til samtlige vedtagelser efter nærværende bestemmelse sker efter fordelingstal.


26.4 Såfremt foreningen efter godkendelse på en generalforsamling foranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsargejder, hvor det efter foreningens skøn findes nødven-digt eller hensigtsmæssigt, at der samtidig hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte ejer forpligtet til at lade disse arbejder udføre, herunder at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til ejerlejligheden.


27. Opsparing til vedligeholdelse og forbed-ring (grundfond)


27.1 Bestyrelsen er berettiget til at oprette en særskilt vedligeholdelsesfond, hvortil samtlige medlemmer indbetaler et beløb ud fra fordelingstal, med henblik på anvendelse til større ekstraordinære vedligeholdelsesarabejder. Om der i givet regnskabsår skal indbetales beløb til vedligeholdelsesfonden og i givet fald, hvilket beløb der skal indbetales, afgøres af generalfor-samlingen efter forudgående indstilling fra be-styrelsen. Beløb, der henstår i vedligeholdelses-fonden, kan kun anvendes til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder efter direkte eller konkret bemyndigelse fra generalforsamlingen. Indestående i vedligeholdelsesfonden skal holdes adskilt fra ejerforeningens øvrige formuer, og skal optages som en særlig post i regnskabet. Midlerne skal efter bestyrelsens skøn anbringes forsvarligt, således at der søges opnået bedst mulig forrentning af midlerne.


27.2 Beslutningen om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt om-fang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder.


28. Øvrige bestemmelser


Meddelelser fra ejerforeningen til medlemmerne, herinder ved krav om skriftlig meddelelse, kan ske pr. e-mail eller nyhedsbrev.


29. Panteret


29.1 Til sikkerhed for fællesbidrag og for ethvert beløb, som et medlem i øvrigt er eller måtte blive foreningen skyldig, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, og med tillæg af renter og omkostninger, er bestyrelsen beretti-get til at lade nærværende vedtægter tinglyse pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed af matr. nr. 26 cm, 26 am og 26 cn, beliggende Åparken 2-16 og 1-23, 8300 Odder, for DKK 40.000 skriver kroner fyrre tusinde 00/100.


29.2 Pantesikkerheden respekterer med opryk-kende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte ejerlej-ligheder på tidspunktet for tinglysning af pante-retten.


29.3 Nærværende pantesikkerhed kan uden forudgående dom eller forlig tjene som umiddel-bart grundlag for tvangsfuldbyrdelse for enhver forfalden, ikke betalt gæld til "Ejerforeningen Åparken 2-16 & 1-23, 8300 Odder", og den kan danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens paragraf 478, stk. 1, nr. 6.


29.4 I tilfælde, hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgelse mod et medlem i henhold til denne bestemmelse, skal udskrift af ejerfore-nignens regnskaber eller et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangs-fuldbyrdelse.


29.5 Opnås der ved salg af ejerlejligheden på tvangsauktion ikke dækning til pantstifterne har auktionskøberen pligt til efter påkrav fra bestyrelsen på ny at lade vedtægterne tinglyse pantstiftende.


29.6 Det skyldige beløb forrentes årligt derudover uden særligt påkrav fra den førstkommende måned i en termin efter forfaldsdagen med den i henhold til renteloven gældende rente.


30. Opløsning


Idet ejerforeningen er oprettet i henhold til lovgivning om ejerlejligheder, kan den ingen-sinde opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om, at ejendommens ejerlejligheds-status skal ophøre.


31. Påtaleret


Påtaleberettiget er ejerforeningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer.


32. Tinglysning


32.1 Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejerlejlighederne af matr. nr. 26 cm, 26 am og 26 cn beliggende Åparken 2-16 & 1-23, 8300 Odder.


32.2 Vedtægternes punkt 29.1 begæres tillige tinglyst pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed i matr. ntr. 26 cm, 26 am og 26 cn beliggende Åparken 2-16 & 1-23, 8300 Odder.


32.3 Nærværende vedtægter respekterer de på ejendommen ejerlejligheder af matr. nr. 26 cm, 26 am og 26 cn Åparken 2-16 & 1-23, 8300 Odder tinglyste servitutter, byrder og pantehæf-telser, hvorom der henvises til ejendommens blad i tingbogen.


Bestyrelsen for ejerforeningen

Odder, 9.10.2008
Husorden

Affald


Kun almindeligt køkkenaffald i affaldscontainere med påskrift "Restaffald" ved affaldsøerne.


Restaffald er det, der er til overs, når man har sorteret alt, der skal genanvendes. Restaffald er f.eks. madaffald, kødbakker, juice- og mælke-kartoner, stanniol, husholdningsfilm og tilsmudset plast.


Emballage lægges i affaldscontainere mærket "Emballage".


Emballage er skyllet emballage af glas, plast og metal, f.eks. konservesdåser, øl- og sodavands-dåser, vinflasker, syltetøjsglas, plastflasker f.eks. fra eddiko og shampoo, plast-skruelåg, låg fra glas, kapsler og holdere fra fyrfadslys.


Aviser, reklamer og papir lægges i containeren mærket "Papir".


Næsten alt papir kan genbruges, så det er vigtigt, at vi hjælpes ad med at sortere og indsamle det rigtigt. Dette må man komme i papirbeholderen: papir, telefonbøger, reklamer, aviser, magasiner og tidsskrifter. Dette må man ikke komme i papirbeholderen: pap, karton, æggebakkeer, restaffald, køkkenaffald el. lign.


Større effekter såsom møbler, komfurer og køleskabe skal man selv aflevere på kommunens containerplads på Skovdalsvej. Af hensyn til brandfaren må der ikke henstå affald/effekter i kældergange og fællesrum.


Udenomsarealer


Udenomsarealerne står under beboernes beskyt-telse og bevares kun, når alle er nænsomme over for beplantninger og græs. Færdsel sker at belagte stier og veje. Bilkørsel er kun tiladt på asfaltveje. Ved luftning af hunde skal efterladen-skaber fjernes straks.


Støj


Støjende adfærd på trapper og kældergange må ikke forekomme.


Musik


Musiceren i erhvervsøjemed er kun tilladt med bestyrelsens skriftlige samtykke.

Musik og andre støjende aktiviteter må ikke være til gene for de øvrige beboere i bebyggelsen og må ikke finde sted mellem kl. 23.00 og kl. 6.30. I særlige tilfælde kan der dispenseres, når de nær-meste beboere adspørges og samtykker. Eventuelle klager over støj skal ske skriftligt til bestyrelsen (angiv tid, sted samt beskrivelse af hændelsesforløbet).


Cykler, barnevogne o.lign.


Disse henvises til de dertil indrettede rum i kælderen (+ cykelstativer). Bestyrelsen kan efter anmodning give dispensation til brugere af rollatorer.


Parkering


Parkering må kun ske i opmærkede p-båse. Erhvervs-, lad- og kassevogne (max. 3500 kg) må kun parkere på p-pladsen langs stamvejens venstre side ved indkørslen fra Parkvej.

Veje har status af brand- og redningsveje, hvorfor der er parkeringsforbud på disse.

Vær opmærksom på, at vendepladsen ud for nr. 6 ikke er p-plads.

CARPARK overvåger p-arealerne i Åparken, og overtrædelse af parkeringsreglerne kan medføre politianmeldelse/bøde.


Dyr


Det er tilladt at have mindre kæledyr i lejlighe-derne, men dyrene må ikke på nogen måde være til gene for de øvrige beboere.


Vask, tørring og strygning


Vaske-, tørre- og rullerum samt friluftstørreplad-ser må kun benyttes i det tidsrum, som ejendom-mens vaskereglement foreskriver. Efter brug af rummene er brugeren forpligtet til at rengøre faciliteterne. Maskiner aftørres og gulvet fejes.


Altaner


Ved brug af altaner vises hensyn til medbeboerne. Undgå brug af grill og åben ild. Tæpper o.lign. må ikke være til hinder for regnvandsafløb. Afløbet ved nedløbsrøret skal altid holdes frit for at undgå vandskader på ejendommen. Administrationen kan give tilladelse til at lukke altanen med vinduer. Fodring af fugle fra altanerne er ikke tilladt.


Skiltning og flagning


Må kun finde sted efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen og må aldrig anbringes på vægge, murværk eller i vinduer.


Fyrværkeri


Må ikke finde sted i lejligheder eller på altaner, ligesom der heller ikke må udkastes fyrværkeri fra vinduer/altaner. Ved affyring fra udenoms-arealer fjrnes affald. Bænke og borde må ikke anvendes som underlag for affyring af fyrværkeri.


Vinduer


Må ikke påklistres sprosser eller forsynes med mosaik- eller blyruder. I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal vinduer i kældre og opgange holdes lukkede.


Toiletrum


Der må kun benyttes toiletpapir i wc'et og intet, der kan tilstoppe wc-skålen, må kastes i toilettet. Beboerne har pligt til at sørge for, at toilet og vandhaner ikke løber.


Udvendige antenner m.v.


Antenner og markiser må kun opsættes med bestyrelsens skriftlige tilladelse. Andre udvendige bygningsmæssige forandringer kræver ligeledes bestyrelsens skriftlige tilladelse.


Ved fraflytning


Ved fraflytning skal administrator have besked om salgsdato, ny ejer samt sælgers ny adresse. Man sørger selv for afmelding af PBS samt for aflæs-ning af vand, varme og el. Husorden og vedtægter udleveres til ny ejer.


Nøgler til kælderen og containere


I juni 2011 kom der nye låse i kælderdørene, og alle ejere fik udleveret 2 stk. nøgler (gratis) og kvitterede for dem. Der kunne tilkøbes ekstra nøgler mod kvittering. Også nøgler til containerne blev udleveret.

Ved fraflytning skal disse nøgler afleveres til den fungerende varmemester og ikke til nogen som helst anden, altså ikke til den nye ejer/lejer.

Overholdes denne regel ikke, er der ingen sikker-hed for, at der er låse på kældeerdørene, da ingen kan vide, hvor mange nøgler der er i omløb, og hvem der har dem.

Hersker der tvivl om nøglerne, bedes man henvende sig til den fungerende varmemester omgående. Det skal altid være ejeren af lejlig-heden, der har kvitteret for nøglerne.